Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ

21/07/2015 | 17:36

Bộ VHTTDL đã giao Vụ Pháp chế tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, dự kiến vào ngày 11 và 12/8/2015, tại Hà Nội.

Lớp tập huấn nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL ngày 04/12/2014 quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014 quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý sơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Đồng thời, tăng cường năng lực nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và các cán bộ tại các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính của các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng. Trao đổi thực tế kinh nghiệm thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao tham mưu của các cán bộ, công chức tại các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng.

Sau tập huấn, cán bộ, công chức có thêm kiến thức, kỹ năng và điều kiện tham gia có hiệu quả vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL.

Nội dung lớp tập huấn gồm: Tổng quan công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo các văn bản (Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP; Nghị định số 17/2014/TT-BVHTTDL; Nghị định số 07/2014/TT-BTP; Thông tư số 05/2014/TT-BTP; Thông tư số 19/2014/TT-BTP); các nội dung, yêu cầu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cho ý kiến về quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng viết báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hành trên máy về viết báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính; niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan và phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính…

Tham dự lớp tập huấn là lãnh đạo làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; cán bộ, công chức của các Vụ có thủ tục hành chính tại Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và các Cục: Bản quyền tác giả, Di sản văn hóa, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa cơ sở; cán bộ, công chức của các Vụ có thủ tục hành chính: Kế hoạch, Tài chính, Thư viện, Gia đình, Thi đua, Khen thưởng.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×