Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tập huấn các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

09/10/2015 | 08:50

Bộ VHTTDL giao Vụ Pháp chế tổ chức tập huấn các quy định mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Mục đích tập huấn nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22.6.2015; đồng thời, tăng cường năng lực xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ.

Trao đổi thực tế kinh nghiệm thực hiện xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực được giao tham mưu của các cán bộ, công chức tại các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ.

Sau tập huấn, cán bộ, công chức có thêm kiến thức, kỹ năng và điều kiện tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL.

Nội dung tập huấn gồm: Tổng quan công tác xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Phổ biến nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan thuộc Bộ và các cá nhân có liên quan; những điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 so với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; đánh giá tác động trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL…

Tham gia tập huấn là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Lớp tập huấn dự diễn ra trong 03 ngày, từ 14-16.10.2015, tai Khách sạn Điện lực (Hà Nội).

CTTĐT
(Nguồn Quyết định số 3273/QĐ-BVHTTDL)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×