Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Sơn La đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

14/11/2022 | 08:46

Sơn La là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cả về tự nhiên và văn hóa, trong những năm qua các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, xây dựng các khu, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm việc nghiên cứu quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức, cá nhân và người dẫn về quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo bền vững. Từ đó giúp cho các cấp, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chỉ đạo các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 12/CTr-TU ngày 02/8/2017 của Ban Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sơn La đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 1.

Sơn La tập trung phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, độc đáo, khác biệt và hấp dẫn

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng, liên quốc gia thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân các dân tộc, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Đưa việc giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch của vùng, miền vào chương trình giáo dục của các cấp học, bậc học, đảm bảo đáp ứng yêu cầu giáo dục hội nhập trong khu vực và quốc tế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên trong nhà trường nhằm giới thiệu, bồi dưỡng kiến thức về lịch sử - văn hóa, du lịch địa phương và đất nước.

Bên cạnh đó, tổ chức và tham gia các lớp tập huấn nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ tài nguyên du lịch, phát huy cảnh quan thiên nhiên môi trường du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp thu hút khách du lịch đến Sơn La. Trong 05 năm (2017-2021), tỉnh Sơn La đã tham gia 20 hội thảo, 30 lớp tập huấn kỹ năng du lịch về quản lý điểm đến, chính sách phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch xanh, xây dựng quỹ phát triển du lịch cộng đồng, quy hoạch phát triển du lịch theo vùng; xây dựng môi trường văn hóa gắn với phát triển bền vững tại các điểm du lịch cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về quản lý và kỹ năng phát triển du lịch cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch tại tỉnh.

Tập trung triển khai có hiệu quả các quy hoạch du lịch đã được phê duyệt, như: Quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La, quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung rà soát các quy hoạch du lịch tích hợp vào quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo lập điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; quy hoạch tống thế bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu, Mai Sơn, Mường La và Vân Hồ; quy hoạch phản khu, quy hoạch chi tiết dọc tuyến QL6 tránh thành phố Sơn La; quy hoạch chi tiết các khu du lịch có tiềm năng trên địa bàn tỉnh...) góp phần thúc đẩy phát triển các dự án văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Công tác quảng bá xúc tiến du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai hiệu quả dưới nhiều hình thức như: Trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, ấn phẩm, các cuộc thi, các cuộc khảo sát đánh giá sản phẩm du lịch, chương trình xúc tiến quảng bá, đặc biệt là chuyển đổi số và thông qua các sự kiện, lễ hội du lịch văn hóa thường niên, ngày văn hóa nhằm thu hút khách du lịch được triển khai có quy mô, nội dung phong phú, đặc sắc. Tham gia các gian hàng triển lãm trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch tại 12 hội chợ; tổ chức 62 hội chợ thương mại với quy mô khoảng 6.200 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa nông sản, du lịch của tỉnh; tổ chức trên 20 tuần hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, du lịch của tỉnh Sơn La tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng...phát hành các công cụ truyền thông như tờ rơi, tờ gấp và khoảng 10.000 cuốn ấn phẩm (dịch ra tiếng Anh, tiếng Trung) gắn với giới thiệu phát triển du lịch…

Sơn La đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 2.

Du lịch trải nghiệm gắn được triển khai rộng rãi

Phát triển sản phẩm du lịch được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng định hướng, đảm bảo phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác tối đa hiệu quả tài nguyên du lịch gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển sản phẩm du lịch theo hướng liên kết, hỗ trợ phát triển vùng, nhóm liên kết 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, tạo sự tương hỗ trong vùng và khu vực; quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, độc đáo, khác biệt và hấp dẫn.

Tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Tổ chức triển khai các lớp tập huấn phổ biến pháp luật về du lịch và đào tạo nghiệp vụ về du lịch như: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch cho Công ty thủy điện Sơn La; mở 03 lớp huấn nghiệp vụ du lịch tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; 22 lớp tập huấn kỹ năng phục vụ phát triển du lịch cộng đồng cho trên 380 lượt người tại huyện Mộc Châu; 02 lớp truyền dạy làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc La Ha cho 50 học viên tại huyện Quỳnh Nhai; 45 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ du lịch cho trên 2.000 lượt người về kỹ năng nấu ăn, chuyển khách, thuyết minh viên, kinh doanh du lịch, đội văn nghệ, tiếng Anh cộng đồng, marketing, đào tạo giảng viên nguồn về nghiệp vụ marketing du lịch, quản lý điểm đến, xóa tái mù chữ cho phụ nữ bản du lịch cộng đồng, hướng dẫn viên du lịch tại điểm, kỹ năng quản lý, vận hành chợ đêm, kỹ năng bán hàng tại chợ đêm... Tính đến 30/8/2022, tổng số lao động du lịch trực tiếp toàn tỉnh là 3.500 người.

Theo Cổng TTĐT Sơn La

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×