Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí Thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

28/03/2020 | 20:08

Ban Tuyên giáo vừa có Văn bản số 128-HD/BTGTW, hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/2/2015 của Ban Bí Thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí Thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Nam Nguyễn)

Mục đích nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 41 - CT/TW; nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực trong những năm tiếp theo; đồng thời đề xuất ý kiến đóng góp về chủ trương, quan điểm chỉ đạo nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Thông qua việc sơ kết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân khi tham gia lễ hội; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đánh giá, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41 - CT/TW gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 /CT - TTg, ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Nghị định số 110/2018/NĐ - CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"… và các nghị quyết, chương trình hành động của địa phương, đơn vị.

Việc sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị 41 - CT/TW phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thời gian, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, địa phương, đơn vị cần bám sát những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra trong Chỉ thị 41 CT/TW và Đề cương báo cáo sơ kết để kiểm điểm, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW do cấp ủy lãnh đạo, chủ trì: Ban cán sự đảng, Đảng đoàn các ban, bộ, ngành, Mật trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tùy điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết theo nội dung hướng dẫn và Đề cương báo cáo sơ kết. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW.

Các tỉnh, ủy, thành ủy căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và điều kiện cụ thể của địa phương xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành sơ kết, đảm bảo lộ trình đề ra trong Hướng dẫn.

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×