Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020

30/10/2015 | 15:53

Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 05-QĐ/ĐU ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ VHTTDL (sau đây gọi tắt là Uỷ ban Kiểm tra) là cơ quan kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL (sau đây gọi là Đảng bộ Bộ); thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra; tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Bộ.

Uỷ ban Kiểm tra có trách nhiệm quyết định và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm và 6 tháng của Uỷ ban Kiểm tra; tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo, hướng dẫn uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở (gọi tắt là uỷ ban kiểm tra cấp dưới) về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra, giám sát cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc và uỷ ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; Thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Đảng bộ giao.

Uỷ ban Kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; quyết định thi hành kỷ luật, chuẩn y, thay đổi, xoá bỏ hình thức kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng và những quy định, hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; được cử uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra dự các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ bàn về công tác kiểm tra, giám sát hoặc những công việc khác liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; trong quá trình kiểm tra, giám sát: Nếu phát hiện có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai, trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết và những quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra được quyền yêu cầu tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra, giám sát xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; đồng thời có trách nhiệm thông báo hoặc báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết; yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật thay đổi hình thức kỷ luật về chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên; nếu không thực hiện, Uỷ ban Kiểm tra kiến nghị với cấp trên có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của tổ chức và cá nhân đó; tham gia với cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp dưới về việc chuẩn bị nhân sự uỷ ban kiểm tra, xây dựng tổ chức bộ máy kiểm tra và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×