Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

13/08/2014 | 11:12

Thực hiện kế hoạch số 82-KH/ĐUK ngày 13/6/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Chiều ngày 12/8 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.

Tới dự Hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Thế Kỷ; Bí thư Đảng uỷ - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Lê Khánh Hải.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước" là nghị quyết mang tầm chiến lược lớn của Đảng trong thời kỳ phát triển đất nước, nhằm xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng nền văn hóa dân tộc chính là xây dựng những thế hệ con người Việt Nam với những phẩm chất, tiêu chí cụ thể, đồng thời con người Việt Nam là động lực để xây dựng phát triển văn hóa, phát triển đất nước. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động của ngành VHTTDL.

 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Thế Kỷ quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương -Nguyễn Thế Kỷ quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, gồm: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đánh giá tình hình 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa; mục tiêu, quan điểm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới; nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới và các nhóm giải pháp thực hiện.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×