Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi tỉnh Khánh Hòa"

29/04/2020 | 14:25

Phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi tỉnh Khánh Hòa"; Quảng Ngãi thêm 01 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh; Quảng Nam đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi tỉnh Khánh Hòa" - Ảnh 1.

Phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi tỉnh Khánh Hòa". (Nguồn: baokhanhhoa.vn)

Phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi tỉnh Khánh Hòa".

Theo đó, muc tiêu tổng quát của Đề án hướng đến, đó là: Huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn xã hội, các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi; Xây dựng các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai thực hiện Đề án tại 06 địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa lâu dài và bền vững.

Để đạt được mục tiêu trên đây, kế hoạch đã đề ra các nhiệm vu cụ thể, gồm: Tuyên truyền về di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở với nội dung và hình thức phù hợp điều kiện thực tế địa phương; Phục dựng một số tuồng, lớp, tích tiêu biểu về Nghệ thuật Bài chòi dân gian Khánh Hòa do các Nghệ nhân tiêu biểu Khánh Hòa diễn xướng để quay phim tư liệu, in sang đĩa DVD nhằm bảo vệ, lưu trữ, quảng bá, tuyên truyền và đưa và Danh mục trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh. 

Đồng thời, tổ chức phục dựng thí điểm 01 điểm trò chơi dân gian Hô bài chòi giàn 09 chòi tại thị xã Ninh Hòa – đây là điểm sinh hoạt văn hóa, nơi trao truyền Nghệ nhân tham gia hội thi, hội diễn, bảo tồn và phát huy các giá trị Nghệ thuật Bài chòi thị xã Ninh Hòa. Tổ chức sưu tầm, tư liệu hóa các tài liệu, hiện vật về kịch bản bài chòi, các lớp hô, tuồng, tích, nhạc cụ, trang phục của Nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa để bảo quản, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, phát huy các giá trị của di sản văn hóa. 

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền Sân khấu hóa học đường với Nghệ thuật Bài chòi trong nhà trường bằng các hình thức phù hợp để giáo dục thẩm mỹ, tăng sự cảm nhận của thế hệ trẻ đối với loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc tại các địa phương: Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang. Nghiên cứu hoàn thiện và số hóa cơ sở dữ liệu về tư liệu, hiện vật, kịch bản lớp hô, tuồng tích, nhạc cụ, trang phục, các công trình nghiên cứu, Nghệ nhân, Câu lạc bộ diễn xướng Bài chòi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa. Nghiên cứu, đưa nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa vào các hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ du khách phù hợp với thực tế, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

Quảng Ngãi thêm 01 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 28/4 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Chiến thắng Đồi Tranh Quang Thạnh (xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh)

Theo Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định cụ thể tại biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ trong hồ khoa học xếp hạng di tích.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc bảo vệ di tích cấp tỉnh của UBND huyện Sơn Tịnh đối với di tích. Đồng thời giao UBND huyện Sơn Tịnh: Tổ chức đón bằng xếp hạng Di tích lồng ghép vào sự kiện có ý nghĩa tại địa phương, vào thời điểm thích hợp; Tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới bảo vệ và quản lý di tích; Thực hiện việc quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo đối với di tích theo đúng quy định của Nhà nước.

Quảng Nam đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 2266/KH-UBND triển khai Chi thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 25/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình.

Theo kế hoạch, các nội dung được triển khai thực hiện, gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về gia đình, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", "Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020". Đồng thời, đưa mục tiêu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lồng ghép triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước của các ngành, hội, đoàn thể phát động.

Cùng với đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình và củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; củng cố, xây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở đảm bảo đủ số lượng, nâng cao về chất lượng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở.

Ngoài ra, đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; tiếp tục nhân rộng và duy trì các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình gia đình phát triển bền vững. Xây dựng địa chỉ tin cậy ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân bạo lực gia đình. Tổ chức tốt giáo dục đời sống, gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Tổ chức kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình, bạo lực gia đình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình./.

Anh Vũ (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×