Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

04/01/2019 | 19:07

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3597/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Việc xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" là thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, nhằm bảo tồn và phát huy Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lan tỏa sâu rộng khắp địa bàn dân cư. Đây là nhiệm vụ mang tính cấp bách trước yêu cầu phát triển chung của ngành Văn hóa. Đề án cũng là sự đáp ứng nhu cầu phát huy vai trò của văn hóa, nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo tinh thần của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Đồng thời, Đề án cũng góp phần vào thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, Đề án thiết lập lộ trình nhiệm vụ, đưa ra hệ thống giải pháp, trong đó có việc bố trí kinh phí hàng năm cho cả giai đoạn là điều kiện quan trọng để thực hiện hiệu quả nội dung công việc vì mục tiêu bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đưa di sản văn hóa Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ vào cuộc sống cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề án gồm 3 phần: mục tiêu và yêu cầu của Đề án; quá trình phát triển và thực trạng hoạt động nghệ thuật đờn ca tài tử ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay; nội dung nhiệm vụ, giải pháp và phân công tổ chức thực hiện Đề án.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2018./.


Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×