Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/08/2018 | 10:34

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2818/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ.

Theo Quyết định, Bộ trưởng và các Thứ trưởng được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch, Tài chính; Đối ngoại; Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; các Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong nước và ngoài nước; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao; Thanh tra; Văn phòng; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính; Đảng, Đoàn thể; Quốc phòng - An ninh của Bộ. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: Tổng cục Thể dục thể thao; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh khu vực miền Trung. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Du lịch; Bản quyền tác giả; Công nghiệp văn hóa; Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Hội nhập quốc tế về kinh tế. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Tổng cục Du lịch; Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Cục Bản quyền tác giả; các doanh nghiệp. Là đầu mối phối hợp với Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Di sản văn hóa, bảo tàng; Đào tạo; Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: Cục Di sản văn hóa; Vụ Đào tạo; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Viện Bảo tồn di tích; Trung tâm Công nghệ Thông tin; khối các đơn vị bảo tàng, di tích; khối các đơn vị đào tạo; khối các đơn vị nghiên cứu khoa học. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; khối các đơn vị nhà hát; khối các đơn vị điện ảnh; Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh khu vực Đông Bắc, Tây Bắc. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Văn hóa cơ sở; Văn hóa dân tộc; Pháp chế; Thư viện; Gia đình. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Gia đình; Vụ Pháp chế; Vụ Thư viện; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ. Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5088/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×