Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ổn định, đoàn kết, triển khai các chương trình hành động phù hợp với Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

06/01/2022 | 18:27

Chiều 5/1 tại Hà Nội, Đảng uỷ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các dự thảo và báo cáo: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2002 của Đảng bộ Bộ; Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Bộ; Báo cáo các hoạt động của Ban Thường vụ quý 4/2021; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ năm 2021; Báo cáo Ban Chấp hành kết quả đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021…

Ổn định, đoàn kết, triển khai các chương trình hành động phù hợp với nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII  - Ảnh 1.

Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Qua các dự thảo báo cáo cho thấy, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Bộ, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Đảng ủy Bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường phối hợp với Ban Cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm 2021.

Đảng ủy Bộ sớm ban hành Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ năm 2021. Tập trung triển khai thực hiện và chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã được xác định đó là: Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhất là Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Bộ; Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; Ban hành 4 kế hoạch, Tổ chức 5 Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết nối điểm cầu Trung ương, 1 Hội nghị trực tuyến do Đảng bộ Khối tổ chức; Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng; Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới của các tổ chức Đảng trực thuộc; Thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân; Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; Xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên và tổng kết xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tập trung lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, của Bộ về các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế của Bộ, ngành; tiếp tục thực hiện linh hoạt "mục tiêu kép" trong bối cảnh mới. Đồng thời, tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ngay từ đầu năm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Ổn định, đoàn kết, triển khai các chương trình hành động phù hợp với nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII  - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh đã trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tích cực phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thành các chương trình, kế hoạch năm 2021 về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2021, Bộ đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành: 4 Nghị định, 17 Thông tư, 01 Chỉ thị; 5 Quyết định. Công tác tổ chức cán bộ, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường, thanh tra, kiểm tra được quan tâm chỉ đạo. Công tác thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu NSND, NSƯT, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp, kế hoạch tài chính, phân bổ ngân sách, đổi mới cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã thể hiện sự đồng tình với các dự thảo Báo cáo, đồng thời cũng đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao trên mọi hoạt động văn hoá, nghệ thuật, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch…

Năm 2021, Đảng bộ Bộ VHTTDL đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ban hành 4 kế hoạch đã triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là ban hành Kế hoạch "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên", Ban Thường vụ Đảng ủy đã chuẩn y kết nạp 68 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức 56 đảng viên dự bị, bổ sung, kiện toàn cấp ủy đối với 6 tổ chức Đảng, kết luận tiêu chuẩn chính trị để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổng số 106 đồng chí… Năm 2021, Đảng ủy Bộ và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Bộ kiểm tra, giám sát tổng số 25 tổ chức đảng trực thuộc…

Hội nghị cũng tập trung bàn về nhiệm vụ trọng tâm trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đó là: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá- nghệ thuật trong thời kỳ mới; Triển khai Kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình hành động của Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, của chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở… Thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập…

Ổn định, đoàn kết, triển khai các chương trình hành động phù hợp với nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII  - Ảnh 3.

Năm 2022, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc sẽ phải tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, năm 2021 là năm mà đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở Bộ VHTTDL. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đảm bảo an toàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục có sự ổn định, đoàn kết, triển khai các chương trình hành động phù hợp với nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

Thứ trưởng đặc biệt đề nghị Ban Thường vụ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng phải đảm bảo sinh hoạt chi bộ thường xuyên, định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cả về hình thức và nội dung. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ theo nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19.8.2016 về nâng cao chất lượng chi bộ trọng tâm là thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng, đặc biệt là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy và chính quyền, tham gia ý kiến, đóng góp tích cực trong công tác tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Thứ trưởng cho rằng, Đảng và Nhà nước đã đánh giá cao những thành tích mà ngành VHTTDL đã làm được trong năm 2021 vừa qua, điều này phụ thuộc rất lớn vào công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Bộ VHTTDL, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ khi đưa ra những chủ trương, giải pháp phù hợp trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng năm 2022, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc sẽ phải tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 đã đặt ra, đồng thời cũng luôn sẵn sàng ứng phó với những hoàn cảnh mới, đặc biệt là bám sát tình hình dịch bệnh diễn biến của các chủng virus mới, luôn có những phương án, giải pháp kịp thời, toàn diện và hiệu quả để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng./.


Tin: Hồng Hà- ảnh: Đăng Huy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×