Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ninh Thuận: Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức trên lĩnh vực văn hóa

06/05/2019 | 16:04

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Báo cáo số 128/BC-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận về Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 –NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ninh Thuận: Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức trên lĩnh vực văn hóa - Ảnh 1.

Xây dựng phát triển môi trường văn hóa lành mạnh. Ảnh minh họa (nguồn: Zing.vn)

Theo đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 –NQ/TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện thành phố tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận trong hội nhập hiện nay; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay; cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, ban hành các văn bản phù hợp với điều kiện và thực tiễn của địa phương. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa.

Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa đúng thực chất; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người. Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nâng cao khả năng dự báo và định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người tại địa phương.

Tập trung đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", và xem đây là tiền đề nhằm tạo dộng lực nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân ở khu dân cư, tạo ra được nhiều nơi vui chơi giải trí cho nhân dân, đặc biệt là vùng miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, tiếp tục đầu tư gìn giữ, khôi phục một số di sản văn hóa, thể thao truyền thống; tiếp thu có chọn lục các yếu tố văn hóa hiện đại nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao tại cộng đồng. Kiểm tra chặt chẽ các hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao theo đúng pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với truyền thống nhân văn, bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Ninh Thuận hoàn thiện nhân cách.

Đồng thời, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa Ninh Thuận. Từng bước thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; xây dựng các Đề án liên quan đến văn hóa, du lịch, tổ chức các sự kiện gây ảnh hưởng, sức hút, sự chú ý của bạn bè trong nước và quốc tế.

Lan Phạm

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×