Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ninh Bình: Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

08/09/2021 | 16:04

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc; hình thành thói quen, sở thích, kỹ năng đọc nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân; định hướng đọc cho người dân, tùy thuộc vào trình độ dân trí, nghề nghiệp và điều kiện sống có thể tiếp cận với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống, nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và sự tham gia của toàn xã hội xây dựng môi trường văn hóa đọc trên cơ sở kiện toàn, củng cố mạng lưới thư viện, nhân rộng mô hình phát triển văn hóa đọc, đổi mới hoạt động của thư viện các cấp, xây dựng kỹ năng thông tin cho người sử dụng gắn với việc chuyển đổi số; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho phát triển văn hóa đọc.

Ninh Bình: Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030  - Ảnh 1.

Các em học sinh đang nói chuyện về sách

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án yêu cầu phải bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Đề án, kế thừa những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án của giai đoạn 2017-2020, bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội tại địa phương. Tổ chức thực hiện Đề án một cách sâu rộng, có hiệu quả, thiết thực bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; đổi mới hoạt động thư viện, nâng cao chất lượng, sản phẩm dịch vụ nhằm phục vụ và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Chú trọng đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động phục vụ bạn đọc tại hệ thống thư viện công cộng và một số thư viện của các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Mục tiêu chung của kế hoạch là xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Cải thiện môi trường đọc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Mục tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2025 được đề ra trong Kế hoạch là: có 90% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; có từ 25% - 30% người dân ở khu vực nông thôn, 20% - 25% người dân ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành; có 50% trở lên người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; có 85% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 95%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; mức hưởng thụ bình quân sách là 03 bản/người dân và đạt 0,5 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; trung bình mỗi người dân đọc 2,5 cuốn sách/năm; Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 100% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định, 50% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật; số lượng người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 250.000 lượt/năm.

Ninh Bình: Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030  - Ảnh 2.

Xe thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ tại Trường THCS Ninh Bình - Bạc Liêu

Trong giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Đa dạng hóa các hình thức cung cấp tài liệu cho người đọc, xây dựng và phát triển dữ liệu số thư viện; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; Mở rộng hợp tác quốc tế. Từ đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động phát triển văn hóa đọc nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch, đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác trong việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan chung tay phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng./.

Theo Sở VHTT Ninh Bình

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×