Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Dự thảo TCVN: “Thông tin và tư liệu – Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế”

10/10/2018 | 15:46

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 4589/BVHTTDL-KHCNMT về việc gửi dự thảo TCVN lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

(Ảnh minh họa: cafef.vn)

Theo đó, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2018 thuộc lĩnh vực thư viện theo Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành biên soạn Thuyết minh Dự thảo TCVN và Dự thảo TCVN: “Thông tin và tư liệu – Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tới các đơn vị Hồ sơ Dự thảo để lấy ý kiến đánh giá theo quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hồ sơ gồm có: Dự thảo TCVN: “Thông tin và tư liệu – Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế”; Thuyết minh xây dựng dự thảo TCVN; 01 Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến.

Dự thảo TCVN hiện đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 10/12/2018.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×