Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lào Cai: Triển khai Dự án "Bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT quốc gia trên địa bàn tỉnh" năm 2019

06/05/2019 | 15:58

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về triển khai thực hiện Dự án "Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020" năm 2019.

Lào Cai: Triển khai Dự án Bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/baotintuc.vn

Kế hoạch triển khai Dự án "Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020" năm 2019 được thực hiện với mục đích: Bảo vệ và lưu truyền cho thế hệ sau những giá trị đặc sắc của DSVHPVT quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai; nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc và sự tham gia của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; Khai thác, phát huy các DSVHPVT quốc gia thành sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch; Triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của dự án trong năm 2019.

Các mục tiêu mà kế hoạch hướng đến, đó là: Tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng và nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu đối với DSVHPVT quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh trong giai đoạn 2011 – 2016 và các di sản được công nhận DSVHPVT quốc gia giai đoạn 2017 – 2020; Phục dựng quay phim, chụp ảnh bảo tồn, bổ sung tư liệu, hình ảnh đối với các DSVHPVT quốc gia, phục vụ lưu trữ, giới thiệu và quảng bá di sản; Tổ chức truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật, cách thức tổ chức nghi lễ, nội dung bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đối với 3 DSVHPVT có nguy cơ mai một cao và 2 DSVHPVT quốc gia phục vụ phát triển du lịch.

Các nội dung sẽ được triển khai thực hiện trong Kế hoạch gồm: Rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng 06 DSVHPVT quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kết hợp nghiên cứu, sưu tầm bổ sung hoàn thiện tư liệu; Tổ chức truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật, cách thức tổ chức nghi lễ, nội dung bảo vệ và phát huy các DSVHPVT quốc gia trong cộng đồng dân tộc, địa phương có di sản (ưu tiên các DSVHPVT có nguy cơ mai một cao), kết hợp hướng dẫn bảo tồn các DSVHPVT quốc gia theo hướng "bảo tồn sống" di sản trong cộng đồng nhằm phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch; Tổ chức phục dựng quay phim, chụp ảnh bảo tồn, bổ sung tư liệu, hình ảnh đối với 9 DSVHPVT quốc gia (05 DSVHPVT quốc gia có nguy cơ mai một, 04 DSVHPVT quốc gia có khả năng phục vụ phát triển du lịch) đã được công nhận giai đoạn 2011 – 2019, phục vụ lưu trữ, giới thiệu và quảng bá di sản; Biên soạn, xuất bản cuốn sách song ngữ Việt – Anh "Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Lào Cai"; Bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ và phát huy DSVHPVT trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Khai thác và phát huy các DSVHPVT thành sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

Để triển khai thực hiện Dự án "Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020" năm 2019, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, ngành liên quan, trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, tiến độ theo kế hoạch đề ra; Tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×