Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kiên Giang triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại, giai đoạn 2022-2026

18/11/2021 | 16:14

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại, giai đoạn 2022-2026 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại, đưa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhanh và bền vững.

Kiên Giang triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại, giai đoạn 2022-2026 - Ảnh 1.

Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể về công tác quảng bá hình ảnh quốc gia; áp dụng khoa học, công nghệ số khi triển khai thực hiện; gìn giữ, phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc; hoạt động giao lưu biên giới; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Để thực hiện đạt các mục tiêu, Kế hoạch đề ra các giải pháp như: Tăng cường, nâng cao nhận thức về văn hóa đối ngoại; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các số báo chuyên đề văn hóa đối ngoại theo các sự kiện; tuyên truyền văn hóa trên các kênh truyền thông số và các ấn phẩm, phóng sự, phim tài liệu để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, con người, bản sắc văn hóa, danh lam thắng cảnh... của tỉnh đến các đối tác trong nước và quốc tế. Quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc Kiên Giang tới các đối tác, du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình, lễ hội văn hóa, du lịch, nghệ thuật. Xây dựng, giới thiệu, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với điều kiện địa hình, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm đặc trưng, đặc sản và văn hóa bản địa của từng địa phương để giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước. Lựa chọn các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nghề truyền thống và sản phẩm OCOP của tỉnh làm tặng phẩm phục vụ các sự kiện, hoạt động đối ngoại của tỉnh. Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch phù hợp với những dấu ấn riêng, độc đáo của tỉnh. Triển khai các hoạt động hợp tác về văn hóa, du lịch, quốc phòng an ninh giữa tỉnh Kiên Giang với các địa phương trong nước và nước ngoài. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hóa đối ngoại. Đẩy mạnh các hợp tác quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa đối ngoại...

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan đầu mối, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch. Đầu tư dàn dựng các chương trình nghệ thuật, văn nghệ dân gian truyền thống, các ấn phẩm văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc phục vụ các hoạt động văn hóa đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác trưng bày, triển lãm giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tiếp tục lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đẩy mạnh đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại của Trung ương tại tỉnh.

Chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ thực hiện các chương trình giới thiệu các di sản, danh lam thắng cảnh, văn hóa truyền thống của tỉnh với bạn bè quốc tế khi đến thăm tỉnh; hoạt động văn hóa đối ngoại của các địa phương, tổ chức nước ngoài tại tỉnh; chương trình đón các đoàn văn hóa, nghệ thuật của nước ngoài. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyên hình Kiên Giang, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội... để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh và con người Kiên Giang với bạn bè quốc tế.

 
Kiên Giang triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại, giai đoạn 2022-2026 - Ảnh 2.

Đề xuất giải pháp bảo tồn, tôn tạo phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức và cử các đoàn cán bộ, diễn viên, vận động viên, nghệ nhân tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu về văn hóa và thể thao với các tổ chức, địa phương nước ngoài mà tỉnh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hoặc do Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Tổ chức trao đổi công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, bảo quản các hiện vật giữa Bảo tàng tỉnh Kiên Giang với các Bảo tàng của các nước trong khu vực và trên thế giới để giới thiệu kho tàng di sản văn hóa, lịch sử của tỉnh Kiên Giang nói riêng và Việt Nam nói chung. Tham mưu xây dựng thư viện điện tử, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành thư viện để phục vụ đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa đối ngoại và tập huấn việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Theo Sở VHTT Kiên Giang

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×