Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức phổ biến Hiến pháp năm 2013

09/10/2014 | 13:16

Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chiều 08/10/2014, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị phổ biến Hiến pháp năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã đưa đến những nội dung cơ bản, quan trọng, thiết thực nhất về sự cần thiết sửa đổi Hiến pháp năm 1992; mục đích, yêu cầu, quá trình sửa đổi, phạm vi sửa đổi Hiến pháp và những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Hiến pháp năm 2013 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) qui định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... với bố cục hợp lý, kỹ thuật trình bày bảo đảm đúng tầm của đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài.

Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo.

Thông qua Hội nghị đã giúp người nghe tiếp cận, hiểu rõ các quy định, những điểm mới của Hiến pháp, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, đưa Hiến pháp năm 2013 thực sự đi vào cuộc sống.

Đình Hiếu (Vụ Pháp chế)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×