Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

11/12/2014 | 17:03

Ngày 10/12/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Thứ trưởng Lê Khánh Hải - Bí thư Đảng ủy Bộ cùng hơn 200 học viên đến từ cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ đã tới dự.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe 09 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao hơn nữa niềm tin vào đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đó cũng đòi hỏi mỗi học viên phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học kéo dài hết ngày 13/12. Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×