Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

09/05/2016 | 09:51

Đảng ủy Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/ĐU tổng kết 05 năm và biểu dương khen thưởng các tập thể, các nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, cán bộ đảng viên và quần chúng về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy những kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Kế hoạch nêu rõ, công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng là những tấm gương thực sự tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở.

Theo kế hoạch, 75 tổ chức đảng trực thuộc sẽ tiến hành tổng kết 5 năm tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các nội dung: đánh giá việc xây dựng kế hoạch hàng năm và cả nhiệm kỳ của cấp uỷ trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; việc học tập theo các chuyên đề hàng năm; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI... về những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm, tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai và đề xuất kiến nghị. Đảng uỷ cơ sở, chi uỷ cơ sở tặng Giấy khen các tập thể và cá nhân trực thuộc đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Tiêu chuẩn đánh giá tập thể và cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 609/HD-BTĐKT ngày 11.5.2012 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Cụ thể:

Đối với tập thể: Phải đạt các tiêu chuẩn sau đây: Triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; có đổi mới cách làm, sáng tạo, hiệu quả, thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia; Tạo được sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được nhân rộng; Đã ban hành được chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015.

Đối với cá nhân: Là cán bộ, đảng viên đang trực tiếp làm việc tại cơ quan, đơn vị đạt các tiêu chuẩn sau: Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Có nhiều sáng kiến, hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nếu là đảng viên phải có 02 năm liên tục (2014, 2015) được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với Đảng uỷ Bộ: Tổ chức tổng kết 05 năm tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh nhật Bác. Tặng Giấy khen tập thể, cá nhân các chi bộ thực thuộc, đảng bộ bộ phận  thuộc Khối Tổng hợp năm 2015 và các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền (từ 2011-2015).

Kế hoạch nêu rõ, Văn phòng Đảng uỷ Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ trực thuộc triển khai kế hoạch tổng kết và tổng hợp báo cáo kết quả với Đảng uỷ Bộ. Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ Bộ tổ chức thực hiện kế hoạch tổng kết đạt mục đích, yêu cầu đặt ra;  Căn cứ Kế hoạch, đồng chí Bí thư các cấp uỷ trực thuộc chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo thời gian, tiến độ quy định.

CTTĐT (Nguồn Đảng ủy Bộ)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×