Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2018

07/11/2018 | 09:09

Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 53/VP-CĐVHTTDL về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đổi mới công tác thông tin, báo cáo trong tổ chức công đoàn, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các công đoàn trực thuộc xây dựng báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.

Theo đó, trong phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, các Công đoàn trực thuộc cần bám sát chương trình hoạt động toàn khoá và căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, xác định nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong năm 2019 như sau: Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội của công đoàn đơn vị.

Ngoài ra, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ gắn với cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động: Xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 01/NQ-CĐVC ngày 09/01/2014 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020...; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các tiêu chí Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác tài chính và hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn. Tham gia phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các công đoàn trực thuộc xây dựng báo cáo đánh giá tình hình CBCCVC và hoạt động công đoàn từ đầu năm đến ngày 15/11/2018, ước thực hiện đến hết năm 2018. Báo cáo gửi về Văn phòng Công đoàn Bộ trước ngày 18/11/2018 để Công đoàn Bộ tổng hợp báo cáo Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Xem chi tiết Văn bản tại đây.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×