Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương X, khóa XI

27/03/2015 | 17:39

Ngày 26/3/2015 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI cho cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.


Toàn cảnh Hội nghị


Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI tới cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ có ý nghĩa vô cùng to lớn, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các cấp ủy đảng trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương X  trong cán bộ, đảng viên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thứ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phân tích 15 vấn đề lớn của Dự thảo Báo cáo chính trị, gồm: bối cảnh và tầm quan trọng của Đại hội lần thứ XII của Đảng; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Đại hội XI của Đảng; nhìn lại 30 năm đổi mới; dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm tới; Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016-2020; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về các vấn đề văn hóa - xã hội; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XII của Đảng.

Đồng chí Trần Hồng Hà đã đưa ra các căn cứ lý luận, thực tiễn (cả trong nước và thế giới) với dẫn chứng số liệu cụ thể, thuyết phục để chỉ rõ những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, biện pháp đổi mới có ý nghĩa chiến lược, đột phá trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×