Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) cho cán bộ chủ chốt

22/04/2012 | 15:00

(VP) - Ngày 20/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) cho cán bộ chủ chốt thuộc Bộ. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có: Thứ trưởng Lê Khánh Hải, đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trực thuộc Bộ VHTTDL.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Bộ trưởng cho rằng: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là văn kiện hết sức quan trọng của Đảng. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận với một tình cảm vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao; cho rằng, Nghị quyết đã chọn đúng và trúng vấn đề hết sức quan trọng, nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình với tinh thần tự phê bình rất cao, đề ra giải pháp phù hợp, nếu thực hiện nghiêm túc sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn dân.


Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Mục đích của Hội nghị quan trọng này là thông qua việc giới thiệu, quán triệt quan điểm chỉ đạo, nội dung, giải pháp, các bước thực hiện nêu trong Nghị quyết của Trung ương giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, nhận thức, đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung quan trọng, những công việc cần làm, cả trước mắt và lâu dài, tạo sự thông nhất cao về ý chí và hành động, đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chỉ rõ những nội dung quan trọng trong Nghị quyết của Trung ương tập trung vào 4 vấn đề: Sự cần thiết phải bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng; mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị, phạm vi của Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4; những vấn đề cần lưu ý trong chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức chực hiện.

Đồng thời, Bộ trưởng đã chỉ ra 4 lý do cần thiết phải ban hành Nghị quyết:

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đây là bài học lớn, là kết luận sâu sắc, đúc rút qua quá trình hơn 80 năm hoạt động của Đảng. Càng đi vào đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, càng cần phải coi trọng công tác xây dựng Đảng; đây là nhân tố đảm bảo thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nước ta hiện nay rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh hơn nữa.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ ba, Đảng ta, bên cạnh mặt tích cực, phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp, đang đứng trước các yêu cầu, nhiệm vụ mới, phải khắc phục, đẩy lùi những yếu kém, tiêu cực, phức tạp gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ tư, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá điên cuồng sự nghiệp đổi mới của đất nước ta nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh tình hình trên, Đảng ta luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo. Nghị quyết Trung ương 4 tập trung vào 3 vấn đề cấp bách: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung đó có quan hệ gắn bó, trong đó, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, mang tính cấp bách nhất.


Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng yêu cầu từng cán bộ, đảng viên tự giác, gương mẫu, tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ.

Sau phần trình bày của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, hội nghị đã nghe phổ biến dự thảo Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt NQTW 4 của Đảng ủy Bộ và Kế hoạch tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận về những nội dung có liên quan đến việc triển khai học tập, quán triệt NQTW 4 theo kế hoạch dự thảo của Đảng ủy Bộ. Đại diện Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã giải đáp một số vấn đề mà các đại biểu nêu ra, như: có hướng dẫn nội dung cụ thể về việc lấy ý kiến tại nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác; lấy ý kiến từ các cơ quan có liên quan đối với đảng viên; việc tiến hành kiểm điểm đối với những đảng viên đang giữ nhiều chức danh; ngoài biện pháp triển khai thì cần có những biện pháp xử lý nếu có các tình huống cần xử lý…

Theo kế hoạch sau Hội nghị cán bộ chủ chốt, Đảng ủy Bộ sẽ tổ chức tiếp: Hội nghị đảng viên (chia làm 2 lớp) dành cho toàn thể cán bộ, đảng viên của 75 tổ chức Đảng trực thuộc và Hội nghị lãnh đạo các đoàn thể quần chúng (gồm BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB cơ quan Bộ; BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Chi hội trưởng Hội CCB các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ). Các Hội nghị này sẽ được tổ chức trong tháng 5.2012.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×