Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị giao ban giữa Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam với Ban Thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL

11/08/2014 | 16:40

Chiều ngày 07/8 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị giao ban giữa Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam với Ban Thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL. Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy Bộ; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL - Lê Anh Thơ; Chủ tịch Công đoàn Bộ - Nguyễn Hữu Giới; các đồng chí Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng các ban chuyên môn của Công đoàn viên chức Việt Nam; các đồng chí Phó chủ tịch và Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL...
 
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ - Nguyễn Hữu Giới cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Quy chế là việc của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa II, công tác công đoàn của Bộ VHTTDL trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Bộ đã tổ chức thành công Đại hội II Công đoàn Bộ, nhiệm kỳ 2013-2018, Đại hội đã ra Nghị quyết xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu ra 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Bộ. Đồng thời, Công đoàn Bộ đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra, phân công Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các Khối Công đoàn với 74 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 7250 đoàn viên.

Về công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức và người lao động, tổ chức công đoàn, Công đoàn Bộ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức cho đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của đất nước, của ngành, nhiều văn bản quy phạm do cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia góp ý, xây dựng được ban hành đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước.

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn trực thuộc được quan tâm thường xuyên, Công đoàn Bộ có văn bản đề nghị công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền cùng chăm lo (vật chất, tinh thần) cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các đơn vị vui đón Tết Nguyên đán, Quốc khánh (2/9), ngày Quốc tế lao động (1/5)...

Phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh được đẩy mạnh; Công đoàn Bộ thường xuyên chỉ đạo công đoàn trực thuộc gắn nội dung thi đua với phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xây dựng cơ quan văn hóa", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để xây dựng nội dung.

Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng đã được Công đoàn Bộ xây dựng phương hướng, kế hoạch phát triển. Hàng năm, Công đoàn Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở, với nội dung cơ bản của Luật Lao động; công tác tài chính công đoàn; công tác kiểm tra.

Ban Nữ công các cơ sở đã chủ động thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, tuyên truyền chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; đồng thời chủ động tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tổ chức dã ngoại, xem phim...

 
Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL -  Nguyễn Hữu Giới phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chu trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt tuyên truyền, triển khai và phát động phong trào thi đua yêu nước trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội II Công đoàn Bộ với phương châm “Đổi mới phương thức hoạt động- tăng cường hướng về cơ sở”.

Triển khai hiệu quả Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội trong toàn bộ hệ thống Công đoàn Bộ, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ VHTTDL năm 2014 và những năm tiếp theo;

Tích cực tham gia xây dựng Đảng và thực hiện hiệu quả “Năm công tác dân vận” do Đảng ủy Bộ phát động, triển khai. Chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng trong việc Đảng định hướng và lãnh đạo hoạt động công đoàn ở các đơn vị..., xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn chủ chốt các đơn vị. Thực hiện sinh hoạt công đoàn nền nếp theo quy đinh của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tăng cường sinh hoạt khối; mở rộng giao lưu trao đổi nghiệp vụ công đoàn;

Đẩy mạnh hướng hoạt động về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho công đoàn cơ sớ hoạt động. Chỉ đạo các công đoàn trực thuộc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cua người lao động; phối hợp với Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” Bộ VHTTDL, đổi mới công tác nữ công, đem lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng hàng năm, để kích thích sự lao động sáng tạo và thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Tiếp tục kiện toàn hệ thống Công đoàn Bộ, làm việc với Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội để từng bước chuvển công đoàn các đơn vị thuộc Bộ đang sinh hoạt tại Liên đoàn Lao động các quận của Hà Nội về sinh hoạt tại Công đoàn Bộ; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn tại các công đoàn cơ sở; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, từ thiện. Chăm lo việc cải thiện nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, nguời lao động.

 
Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trường Lê Khánh Hải và Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Bộ đã đạt được trong thời gian qua, kết quả này đã lan tỏa mạnh mẽ đến các công đoàn cấp cơ sở trong toàn ngành.

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Bộ vần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đến với tất cả đoàn viên, công đoàn (trong đó chú trọng 5 mục tiêu, 5quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp); thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước trong các tổ chức và đoàn viên công đoàn trực thuộc Bộ, đặc biệt lưu ý hoạt động đặc thù của ngành VHTTDL trong tình hình hiện nay; nhằm động viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Bộ năm 2014 và những năm tiếp theo.

Đồng thời tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng cơ chế, chính sách cho ngành và cho đất nước - lưu ý cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn hóa công nhân, văn hóa công chức và nhất là cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sĩ, vận động viên thể dục-thể thao…; duy trì và phát huy mặt mạnh và truyền thống hoạt động công đoàn từ nhiều năm trước, trong đó có hoạt động tuyên truyền thong tin, văn hóa-thể thao, nữ công, đền ơn đáp nghĩa…đem lại hiệu quả thiêt thực. Ngoài ra, Công đoàn Bộ VHTTDL cần chú ý tới công tác thi đua, khen thưởng (theo đúng Luật và Quy chế của Nhà nước) để động viên khuyến khích đoàn viên, công đoàn & người lao động; đồng thời thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn 2% theo đúng tiến độ và quy định của công đoàn cấp trên./.

TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×