Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hòa Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh

18/10/2021 | 10:06

BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 11/10/2021 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên cơ sở kế thừa những tinh hoa văn hóa của các thế hệ trước, làm cho giá trị của các di sản thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội. Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2025, tổ chức lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; 30% di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc tỉnh Hòa Bình được kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa; 50% di sản phi vật thể của các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ; 70% hiện vật cổ vật bảo vật được quản lý trên phần mềm, tiến hành số hóa quảng bá ra thế giới; 10% di tích lịch sử văn hóa được quảng bá, thu hút đầu tư khai thác phục vụ du lịch. Đến năm 2030, 50% di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc được kiểm kê, sưu tầm, trong đó, lập hồ sơ 7 di sản văn hóa phi vật thể đề nghị công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; đầu tư xây dựng 2 mô hình làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng; 90% hiện vật cổ vật bảo vật được quản lý trên phần mềm, tiến hành số hóa quảng bá ra thế giới; hỗ trợ bảo tồn 2 xóm, bản còn giữ được nhà sàn truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng...

Từ những mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra 6 nhóm giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc; tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức phổ biến truyền dạy các di sản văn hóa; đẩy mạnh liên kết sản xuất hàng hóa công nghiệp văn hóa; huy động các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc...

Nghị quyết của đã giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp phối hợp triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác tuyên truyền; UBKT Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Theo Báo Hòa Bình

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×