Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đồng Tháp: Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam

06/04/2018 | 17:00

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến trong hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển về văn hóa, kinh tế - xã hội của địa phương.

(Ảnh minh họa: Internet)

Các mục tiêu được đặt ra trong năm 2018 là: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp tham gia quản lý, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch; Xây dựng, hỗ trợ tài liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại cấp tỉnh, nội dung hoạt động gồm: Tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công tác gia đình; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hỗ trợ tài liệu tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Cùng với đó, tại cấp huyện, cấp xã và khóm ấp cũng sẽ triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công tác gia đình; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống sẽ góp phần hoàn thiện nhân cách, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tạo dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, cộng đồng.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×