Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đồng Nai: Triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới

01/06/2018 | 10:53

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Đồng Nai liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới nhằm giảm khoảng cách giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực chính trị, lao động việc làm tạo điều kiện giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Nội dung triển khai bao gồm: Xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu dân cử các cấp, nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch; thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; tổ chức các hoạt động triển khai Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; triển khai các hoạt động bình đẳng giới thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2018; tăng cường các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Hằng Đinh

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×