Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

16/09/2011 | 07:43

(VP) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch số 16-KH/ĐU triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

Nhằm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kế hoạch yêu cầu đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, coi đây là giải pháp quan trọng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc các nội dung chủ yếu được xác định trong các văn bản của Trung ương; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của mỗi cơ quan đơn vị để cụ thể hóa, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của mỗi tổ chức và cá nhân trong cơ quan, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được hiệu quả thiết thực, tránh hình thức; nêu cao tính tự giác, chủ động của mỗi cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của từng cấp ủy; kết hợp giữa “xây” và “chống”, đồng thời gắn với các phong trào thi đua yêu nước để vận động các đoàn thể quần chúng ở từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh;

Kế hoạch nêu rõ các nội dung cụ thể như: Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của từng cơ quan, đơn vị; Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ngành, cơ quan, đơn vị; Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, cơ quan, đơn vị; Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên; Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia, quốc tế.

Căn cứ Kế hoạch, đồng chí Bí thư cấp uỷ các tổ chức đảng trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 03-CT/TW và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Thời gian hoàn thành: Cuối Quý IV năm 2011. Cuối năm 2013, Đảng uỷ sẽ tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ, biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Bộ phận giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Đảng uỷ Bộ việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến 2015 trong toàn Đảng bộ.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×