Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đẩy mạnh các hoạt động VHTTDL trong thanh, thiếu nhi giai đoạn 2014 - 2017

18/04/2014 | 07:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình phối hợp số 1131/CTr-BVHTTDL-TWĐTN ngày 11/4 nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong thanh, thiếu nhi  giai đoạn 2014 – 2017.

Với mục đích, thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế biết trân trọng, bảo vệ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tích cực trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho thanh, thiếu nhi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khả năng sáng tạo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình;

Phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu nhi; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong tham gia có hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở.

Nội dung phối hợp như sau: Thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa của con người Việt Nam;

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;

Thí điểm một số mô hình giao các thiết chế văn hóa cơ sở cho Đoàn thanh niên quản lý và tổ chức hoạt động; phát huy vai trò của hệ thống các thiết chế văn hóa trong giáo dục thế hệ trẻ;

Phối hợp trong công tác giáo dục và xây dựng gia đình trẻ có lối sống văn hóa, văn minh, thanh lịch.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×