Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đánh giá giữa kỳ KH trung hạn và xây dựng KH năm 2019 đối với Dự án “Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện GMS”

18/07/2018 | 14:57

Bộ VHTTDL đã ban hành Văn bản số 3080/BVHTTDL-KHTC gửi  UBND các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Kiên Giang và Tây Ninh về việc đánh giá giữa kỳ kế hoạch (KH) trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng KH năm 2019 đối với Dự án “Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện GMS”.

Văn bản nêu rõ, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 về khung hướng dẫn đánh giá giữ kỳ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 8040/BTC-QLN ngày 05/7/2018 về đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và dự kiến 2019 - 2021 đối với vốn vay nước ngoài và bảo lãnh của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Kiên Giang và Tây Ninh triển khai các nội dung sau:

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnamtourism)

Đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2018: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân của Dự án tại địa phương từ đầu Dự án đến hết tháng 6 năm 2018, ước giải ngân cả năm 2018; báo cáo kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Dự án, đề xuất giải pháp, kiến nghị.

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018: Căn cứ khả năng giải ngân thực tế, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 là cơ sở để lập kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 (năm cuối cùng thực hiện Dự án).

Lập kế hoạch đầu tư công năm 2019: Lập kế hoạch vốn nước ngoài và vốn đối ứng năm 2019 gắn với tiến độ triển khai thực tế của Dự án, trong đó xây dựng kế hoạch, dự toán, tiến độ chi tiết triển khai Dự án năm 2019; đối với phần vốn nước ngoài, căn cứ và thực hiện theo phân khai kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 vốn nước ngoài của Dự án tại Công văn số 1325/BVHTTDL-KHTC ngày 03/4/2018 của Bộ VHTTDL. Tổng hợp nhu cầu kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 phần Dự án tại địa phương vào đăng ký kế hoạch đầu tư công năm 2019 của UBND tỉnh.

Trong quá trình rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2018 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019, cần căn cứ, thực hiện đúng các nguyên tắc, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, quy định hiện hành của pháp luật và cam kết quốc tế./.

AV (t/h)

.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×