Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng ủy Bộ VHTTDL đề ra 9 nhiệm vụ cho năm 2018

18/02/2018 | 07:30

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong năm 2017 và những tồn tại còn chưa hoàn thiện, Đảng ủy Bộ VHTTDL đề ra 9 nhiệm vụ cho năm 2018

Theo Báo cáo số 77-BC/ĐU ngày 08/1/2018 của Đảng ủy Bộ VHTTDL, năm 2018, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016-2020; quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự Đảng chỉ đạo các cấp ủy chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, tập trung vào 9 nhiệm vụ gồm:

1. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác của Bộ năm 2018 trên mọi lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số.

Ông Phùng Minh Cường - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL

4.Tiếp tục nghiên cứu, trình Quốc hội thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT; tập trung chỉ đạo tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phục vụ các sự kiện chính trị; các hoạt động thể thao phong trào cho các đối tượng trên địa bàn cả nước, chuẩn bị lực lượng các vận động viên tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế.

5. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu đón 15-16 triệu lượng khách quốc tế, phục vụ 60-70 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ du lịch đạt 620 nghìn tỷ đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ 9

6. Tăng cường phối hợp hành động giữa ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình với các cấp, các ngành, các tổ chức trong việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ở trong và ngoài nước.

7. Tiếp tục lãnh đạo và thực hiện việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Triển khai nghiêm túc kế hoạch, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

8.Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

9. Đẩy mạnh công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng./.

Lan Hương

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×