Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Đất nước

07/07/2015 | 15:16

Ngày 06/7, tại Nghệ An, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị-Hội thảo “Công đoàn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Đất nước”.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng về “xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” với những kết quả đạt được to lớn, những thành tựu đáng được ghi nhận, cùng với những hạn chế, bất cập trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam thời gian qua; để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, ngày 09/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Đất nước” với 5 mục tiêu, 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp.

Ngay sau khi Nghị quyết số 33-NQ/TW ra đời, Đảng bộ Bộ VHTTDL đã triển khai một cách đồng bộ, bài bản, khẩn trương tới tất cả các tổ chức Đảng và hơn 2.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Công đoàn Bộ VHTTDL cũng đã mời chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương: GS.TS Hoàng Chí Bảo về quán triệt, triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW cho các cán bộ của Công đoàn Bộ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh…

Hội nghị-Hội thảo “Công đoàn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do Công đoàn Bộ tổ chức lần này nhằm nâng cao một bước nhận thức, lý luận và hành động thực tiễn cho các tổ chức và đoàn viên Công đoàn Bộ về thực hiện và triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Nghị quyết số 33-NQ/TW hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó đề cập và nhấn mạnh đến yếu tố con người trong bối cảnh xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng với quốc tế. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là nhân tố con người Việt Nam gắn với nền văn hóa Việt Nam phải là những yếu tố gì để mỗi chúng ta - đặc biệt là cán bộ ngành VHTTDL có được một lối sống lành mạnh, đạo đức trong sáng, nhân cách cao đẹp, phù hợp thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Tại Hội thảo, đã có 15 tham luận từ các Cục, Vụ, Nhà hát… tập trung vào những nội dung cơ bản như: xem xét, nghiên cứu giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW và các văn bản của Chính phủ, của Bộ VHTTDL liên quan đến Nghị quyết số 33-NQ/TW vào cuộc sống, cơ quan, đơn vị; làm thế nào để các văn bản bám sát thực tiễn; làm sao gắn hoạt động văn hóa với kinh tế chính trị xã hội một cách hài hòa, hợp lý… Với nhiều nội dung tham luận sâu sắc, Hội nghị - Hội thảo chuyên đề “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” lần này cũng là diễn đàn để mỗi tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn đại diện cho các công đoàn cơ sở được trao đổi ý kiến về những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt kể cả những bất cập trong quá trình tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương ở đơn vị mình để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, tìm ra giải pháp khả thi, hữu hiệu, góp phần tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×