Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công bố Nghị định về Công tác dân tộc

28/02/2011 | 18:27

(VP)- Ngày 24/2, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) trang trọng tổ chức hội nghị công bố và giới thiệu Nghị định về công tác dân tộc (Nghị định số 05/2011/NĐ-CP). Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử chủ trì hội nghị.

Nghị định về công tác dân tộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/01/2011 bao gồm 5 chương và 28 điều, trong đó quy định đầy đủ các hoạt động về công tác dân tộc nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hoá của các dân tộc. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan Nhà nước khi thực hiện công tác dân tộc; tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tham gia thực hiện chính sách dân tộc trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

Chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của Nghị định đối với công tác dân tộc.

Đây là văn bản mang tính pháp lý cao nhất cho ngành công tác dân tộc từ trước tới nay. Nghị định này đã tổng hợp toàn diện các lĩnh vực và đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.

Trong thời gian tới, ngành công tác dân tộc sẽ mở các lớp tập huấn về những nội dung của Nghị định, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan có những hướng dẫn cụ thể về các điều, khoản, mục, để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện Nghị định.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch phối hợp cùng với UBDT triển khai có hiệu quả Nghị định về công tác dân tộc.

Trong đó, tập trung vào các chính sách đặc thù cho vùng dân tộc, bao gồm: chính sách đầu tư và sử dụng nguồn lực; chính sách đầu tư phát triển bền vững; chính sách phát triển giáo dục và đào tạo; chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS); chính sách đối với người có uy tín ở vùng DTTS; chính sách bảo tồn và phát triển văn hoá; chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng DTTS; chính sách phát triển du lịch vùng DTTS; chính sách y tế, dân số; chính sách thông tin- truyền thông; chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; chính sách bảo vệ môi trường, sinh thái; chính sách quốc phòng, an ninh.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử cũng nhấn mạnh trách nhiệm của UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và các quy định tại Nghị định này. UBND các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án của địa phương đối với vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn cho biết, trong các chiến lược phát triển văn hoá, thể thao, du lịch luôn lồng ghép các nội dung về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các DTTS, các môn thể dục thể thao truyền thống các dân tộc và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái vùng dân tộc.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn khẳng định ngành văn hoá, thể thao và du lịch sẽ nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để phối hợp triển khai Nghị định này.

Nghị định về công tác dân tộc chính thức có hiệu lực từ ngày 4/03/2011.

Một số điều về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch

(Trích Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc)

Điều 13. Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa

1. Hỗ trợ việc sưu tầm, nghiên cứu, bảo vệ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

2. Hỗ trợ việc giữ gìn và phát triển chữ viết của các dân tộc có chữ viết. Các dân tộc thiểu số có trách nhiệm gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Xây dựng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; hỗ trợ việc đầu tư, giữ gìn, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng.

4. Đồng bào dân tộc thiểu số được ưu đãi, hưởng thụ văn hóa; hỗ trợ xây dựng, khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, định kỳ tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc theo từng khu vực hoặc từng dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều 14. Chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng dân tộc thiểu số

1. Bảo tồn và phát triển các môn thể dục, thể thao truyền thống của các dân tộc.

2. Đầu tư xây dựng và hỗ trợ các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm tập luyện thể dục thể thao ở vùng dân tộc thiểu số.

Điều 15. Chính sách phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số

Tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái; hỗ trợ quảng bá, đa dạng hóa các loại hình, các sản phẩm du lịch, khai thác hợp lý các tiềm năng, danh lam thắng cảnh, phát triển du lịch


(Theo báo Văn hóa)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×