Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công bố Luật Quảng cáo

17/07/2012 | 00:49

(VP) - Ngày16/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố 13 Luật và 2 Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3, thông qua. Trong đó, Luật Quảng cáo cũng đã được công bố.

Cùng với Luật Quảng cáo 12 Luật và 2 Nghị quyết khác cũng được công bố gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng chống rửa tiền; Luật Giáo dục Đại học; Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Bộ luật Lao động sửa đổi; Luật Công đoàn; Luật Giá; Luật Giám định tư pháp; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Tài nguyên nước và luật Biển Việt Nam; Nghị quyết về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị quyết về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Theo đó, Luật Quảng cáo được xây dựng trên quan điểm thể chế hóa đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước, cụ thể các hóa các quy định của Hiến pháp 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2011), đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa VIII, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên  tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Luật gồm 5 Chương và 43 Điều quy định về quyền và nghĩa vụ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo, quảng cáo có yếu tố nước ngoài. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×