Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Chương trình MTQG về văn hóa bảo đảm điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7

14/05/2024 | 14:25

Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 33, sáng 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Chương trình MTQG về văn hóa bảo đảm điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp.

Hồ sơ Chương trình được chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, Ủy ban nhận thấy Chương trình được Chính phủ xây dựng phù hợp với quy định về chương trình mục tiêu quốc gia theo khoản 9 Điều 4 Luật Đầu tư công.

Ủy ban tán thành với sự cần thiết đầu tư Chương trình như Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình của Chính phủ.

"Việc đầu tư Chương trình ở thời điểm hiện nay đáp ứng đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn; tiếp tục khẳng định các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước; góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển văn hóa đề ra trong các nghị quyết của Đảng" - ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Đắc Vinh, việc thực hiện Chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban nhận thấy, Hồ sơ về Chương trình cơ bản đáp ứng quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư công. Trình tự, thủ tục xây dựng Chương trình theo báo cáo tại Hồ sơ về Chương trình đã tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

"Hồ sơ về Chương trình đã được Chính phủ chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chỉnh sửa nhiều lần trên cơ sở góp ý của các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhà nước" - ông Nguyễn Đắc Vinh cho hay.

Bảo đảm điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7

Cũng theo ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy ban cho rằng, Chương trình được xây dựng về cơ bản phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và một số chiến lược có nội dung liên quan.

Chương trình MTQG về văn hóa bảo đảm điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhận thấy việc xây dựng Chương trình sẽ có tác động tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Ủy ban cũng nhất trí với tên gọi của Chương trình như Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tổng mức đầu tư và cho rằng việc Chính phủ thống nhất đề xuất bố trí nguồn lực lớn để thực hiện Chương trình đã cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa.

Uỷ ban nhận thấy các mục tiêu của Chương trình được xây dựng dựa trên các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển văn hóa trong các nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng hơn về hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.

Ủy ban nhất trí với 10 nội dung thành phần của Chương trình và cho rằng các nội dung này đã phản ánh được đầy đủ yêu cầu về lý luận và thực tiễn phát triển văn hóa trong giai đoạn tiếp theo. Ủy ban cũng cơ bản nhất trí với 6 nhóm giải pháp thực hiện Chương trình Chính phủ đã đề xuất.

"Ủy ban cho rằng Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư CTMTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được chuẩn bị bảo đảm điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV" - ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Chính phủ chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ về Chương trình theo quy định; tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến.

Thế Công

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×