Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Bộ VHTTDL

14/02/2018 | 07:00

Với mục đích giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm có thể xảy ra đối với tổ chức và đảng viên, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Theo Chương trình kiểm tra giám sát số 54-CTr/ĐU của Đảng ủy Bộ VHTTDL ngày 08/01/2018, nội dung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra gồm: Kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và kiểm tra xây dựng, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế.

Trong đó, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cần kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết quả của Đảng; Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ đoàn kết nội bộ; Việc triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãnh phí; Việc tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, cần kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền cùng cấp; đặc biệt quy chế phối hợp trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ.

Nội dung thực hiện nhiệm vụ giám sát gồm Giám sát thường xuyên và Giám sát chuyên đề. Với việc giám sát thường xuyên: Đảng ủy Bộ thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc triển khai, thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các buổi làm việc, dự hội nghị, nghiên cứu tài liệu, báo cáo…

Giám sát chuyên đề cần thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở. Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc triển khai và tổ chức thực hiện 03 Nghị quyết của Đảng ủy Khối. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát của Đảng ủy Bộ VHTTDL sẽ được tổ chức thực hiện trong Quý II &III của năm 2018./.

Lan Hương

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×