Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Chức năng, nhiệm vụ mới của Trung tâm Công nghệ thông tin

11/12/2017 | 11:36

Ngày 28/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 4606/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin.

Theo đó, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) đã được xác định rõ là đơn vị chuyên trách về CNTT của Bộ VHTTDL, có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin mạng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, truyền thông và dữ liệu điện tử phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Trung tâm CNTT là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định này, Trung tâm CNTT có tất cả 22 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, đảm bảo an toàn an ninh mạng. Trong đó, có những nhiệm vụ mới được quy định rõ trong Quyết định này như: Trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy định, quy chế, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT, an toàn thông tin mạng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật; Thẩm định về chuyên môn kỹ thuật đối với các dự án, nhiệm vụ CNTT, an toàn thông tin mạng của Bộ theo phân công của Bộ trưởng và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật; các nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển CNTT; Nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thông tin mạng; Làm thường trực Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ; Chủ trì quản trị, vận hành, tổ chức biên tập nội dung thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, phân loại và chuyển đến các đơn vị liên quan thuộc Bộ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó là những nhiệm vụ khác như: Trình Bộ trưởng quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm, định hướng phát triển CNTT, các giải pháp kết nối, xây dựng kho cơ sở dữ liệu điện tử của Bộ, của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình ứng dụng và phát triển CNTT, truyền thông về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng lộ trình và tổ chức triển khai, duy trì hệ thống Chính phủ điện tử của Bộ;  Trực tiếp quản lý điều hành hoạt động và tổ chức nội dung đối với Trang tin Cinet, Báo Điện tử Tổ Quốc của Bộ…

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm CNTT có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Công nghệ Thông tin; Phòng Thông tin và Truyền thông; Trung tâm dữ liệu; Văn phòng đại diện tại TP HCM và các tổ chức được Bộ giao quản lý như: Báo điện tử Tổ Quốc, Cổng TTĐT của Bộ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1411/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm CNTT.

Xem toàn văn nội dung Quyết định tại đây./.

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×