DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2014 - 2015 2015

(Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015; 

Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thay đổi thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015)

1. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban. Trưởng ban.

2. Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực.

3. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên thường trực.

5. Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành viên.

6. Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Thành viên.

7. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

8. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thành viên.

9. Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên.

10. Đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Thành viên.

11. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Thành viên.

12. Đồng chí Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Thành viên.

13. Đồng chí Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

14. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên.

15. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Thành viên.

16. Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên.

17. Đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên - Thành viên.

18. Đồng chí Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên - Thành viên.

_____________________________

Bộ phận Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Số điện thoại: 04.3 9439915

Fax: 04.39439009


DANH SÁCH THÀNH VIÊN BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2014-2015

(Quyết định số 688/QĐ-BVHTTDL ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Bộ phận;

2. Đồng chí Phan Đình Tân – Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên thường trực;

3. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam– thành viên;

4. Đồng chí Nguyễn Đức Tài – Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng – thành viên;

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương – thành viên;

6. Đồng chí Nguyễn Thái Hiển – Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo–Văn xã Văn phòng Chính phủ - thành viên;

7. Đồng chí Đại tá Đào Gia Bảo – Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Tổng cục Chính trị Bộ Công an – thành viên;

8. Đồng chí Đỗ Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua–Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ban Thi đua–Khen thưởng Trung ương – thành viên;

9. Đồng chí Vũ Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại – UNESCO Bộ Ngoại giao - thành viên;

10. Đồng chí Vũ Thiện – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao Bộ Ngoại giao - thành viên;

11. Đồng chí Trần Quốc Phương – Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư – thành viên;

12. Đồng chí Nguyễn Trường Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính – thành viên;

13. Đồng chí Vũ Thanh Sơn – Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông – thành viên;

14. Đồng chí Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội – thành viên;

15. Đồng chí Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh – thành viên;

16. Đồng chí Phạm Văn Hưng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên – thành viên;

17. Đồng chí Trần Đăng Tuấn – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên– thành viên;

18. Đồng chí Vương Duy Bảo – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

19. Đồng chí Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

20. Đồng chí Phan Linh Chi – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

21. Đồng chí Bùi Trung Kiên – Trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

22. Đồng chí Đoàn Quỳnh Dung – Trưởng phòng Cổng thông tin điện tử Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

23. Đồng chí Phạm Thị Hải Yến – Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán-Kế toán trưởng Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

24. Đồng chí Hồ Thị Kiều Anh – Phó trưởng phòng Hành chính, Tổ chức Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên;

25. Đồng chí Vũ Việt Dũng – Chuyên viên phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – thành viên./.