Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

27/09/2021 | 14:05

Bộ VHTTDL vừa có báo cáo tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg.

Tổ chức tuyên truyền PBGDPL thường xuyên, liên tục, bám sát yêu cầu

Báo cáo do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy ký ban hành cho biết, nhận thức được công tác tuyên truyền PBGDPL đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Ngay sau khi nhận được QĐ 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, BVHTTDL đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát kế hoạch, mục tiêu để triển khai. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL luật hàng năm giai đoạn 2017-2021 và tổ chức các hội nghị triển khai. Đồng thời Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL.

Hàng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Vụ Pháp chế là cơ quan thường trực PBGDPL thường xuyên kiểm tra, rà soát thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg, kịp thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp, đồng thời tham mưu, đề nghị đánh giá thi đua, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong triển khai thực hiện.

Bộ VHTTDL tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021   - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Liêm - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL trình bày các nội dung tại Hội nghị phổ biến, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Đồng thời, hàng năm Hội đồng PBGDPL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tự kiểm tra công tác PBGDPL của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tại các buổi kiểm tra Hội đồng phối hợp PBGDPL đều có thông báo kiểm tra cho các cơ quan, đơn vị về những mặt ưu, nhược điểm và nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Bộ VHTTDL tổ chức tuyên truyền PBGDPL thường xuyên, liên tục, bám sát yêu cầu của Hội đồng phối hợp phổ biến PBGDPL. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức: Công bố nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện, tổ chức hội nghị tập huấn tại địa phương, phổ biến nội dung các văn bản đến cấp tỉnh và huyện, cử Báo cáo viên tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật tại địa phương, thực hiện in sách, viết bài, thông tin về văn bản quy phạm pháp luật mới trên Website, cổng thông tin điện tử của Bộ, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục, Thể thao, Tạp chí Thể thao, Tạp chí Du lịch, Báo Thể thao Việt Nam, Báo Du lịch; trả lời khán, thính giả VOV, VTV4 cũng như giải đáp thắc mắc của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... Hướng dẫn lồng ghép công tác PBGDPL trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ Trung ương đến địa phương, qua tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng các kịch bản sân khấu, tiểu phẩm với chủ đề liên quan đến PBGDPL, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bản quyền tác giả tạo sự phong phú, thiết thực gắn với đối tượng, nội dung trong công tác PBGDPL.

Các đơn vị nghệ thuật, thiết chế văn hóa-thể thao, cơ quan, liên đoàn, hiệp hội, hội đoàn thể lồng ghép PBGDPL tại các chương trình, hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp với thực tế cơ sở; phát huy các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật có chủ đề, nội dung PBGDPL với hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp nhóm đối tượng, địa bàn; chú trọng đối tượng đặc thù, yếu thế, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; lồng ghép PBGDPL trong các sinh hoạt văn hóa dân gian, nghi lễ, tôn trọng phong tục tập quán, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng…

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và lĩnh vực

Từ khi thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy đinh của pháp luật.

Bên cạnh đó là việc triển khai thực hiện có hiệu quả "Ngày Pháp luật Việt Nam" tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo Kế hoạch tổ chức "Ngày Pháp luật Việt Nam" của Bộ. Hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước, việc nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ngày càng được nâng lên. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới; cán bộ làm công tác PBGDPL được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Những kết quả này đã góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường hiệu quả trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai Luật PBGDPL năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và các Chương trình, đề án PBGDPL của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức, xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cơ quan, đơn vị.

Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL để ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Ban hành các Đề án, kế hoạch của Bộ để triển khai PBGDPL theo chuyên đề, đối tượng phù hợp. Xây dựng cơ chế thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác PBGDPL;

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và lĩnh vực, chú trọng nhân rộng và phát huy mô hình, biện pháp PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy thế mạnh của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch, hướng về cơ sở, về các đối tượng nhất là đồng bào các dân tộc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục tập quán trong PBGDPL; tăng cường chuyển đổi số công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành.

Củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng PBGDPL. Quan tâm, củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL; rà soát, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL; đề xuất để có chính sách hợp lý đối với các thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL theo các đề án, kế hoạch, chương trình đã ban hành; phát hiện, kịp thời đề xuất khen thưởng, khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình. Xác định kết quả công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan ưu tiên kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL, tăng cường phối hợp xây dựng và triển khai các Đề án, chương trình về PBGDPL theo chuyên đề, vùng miền, đối tượng đảm bảo thiết thực, phù hợp, lấy hiệu quả làm thước đo đánh giá công tác PBGDPL.../.

Thái Linh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×