Phổ biến, giáo dục pháp luật

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

26/03/2014 | 16:50

Ngày 10/3, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với các nội dung: Tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ; tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân; tổ chức rà soát, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật; tổ chức nghiên cứu, xây dựng bình luận khoa học về các quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại Hiến pháp...

Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trong việc giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, toàn diên, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×