Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL phát động Thi đua trong năm 2019 với 8 nội dung lớn

19/01/2019 | 15:17

Sáng 19/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, Bộ VHTTDL đã phát động phong trào thi đua của ngành VHTTDL năm 2019 với 8 nội dung lớn.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã phát động phong trào thi đua. Theo đó, Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với phương châm hành động là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với nhiều nội dung.

Bộ VHTTDL phát động Thi đua trong năm 2019 với 8 nội dung lớn - Ảnh 1.

Năm 2019, ngành VHTTDL phấn đấu thi đua, thực hiện thành công 8 nội dung lớn

Một là, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát thực hiện nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là việc xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định, Thông tư, Đề án, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước của Ngành hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ hai, chú trọng công tác quản lý, bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động của Ngành; tăng cường hoạt động phổ biến phim, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Thứ ba, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh công tác đối ngoại văn hóa, hội nhập quốc tế; tôn trọng và bảo vệ bản quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hoa. Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, học sinh, sinh viên, người lao động của Ngành về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh "Văn hóa đọc" nhằm tạo phong trào đọc sách trong toàn xã hội.

Thứ tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, khắc phục bệnh hình thức trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bình xét, công nhận thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và gia đình văn hóa. Củng cố, tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu, đầu tư xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao phục vụ nhân dân và các sự kiện lớn của đất nước. Xây dựng tiêu chí chuẩn mực, đạo đức, lối sống con người Việt Nam thời kỳ mới.

Bộ VHTTDL phát động Thi đua trong năm 2019 với 8 nội dung lớn - Ảnh 2.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát động phong trào thi đua trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ năm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai Luật Du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực kinh doanh lữ hành, điểm đến, hướng dẫn viên và cơ sở lưu trú. Tập trung thực hiện những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện các chính sách kích cầu du lịch, tăng cường nguồn lực đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá hình anh du lịch VN. Phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2019 tại Nha Trang, Khánh Hòa với chủ đề "Nha Trang - Sắc màu của biển"; Năm 2019, phấn đấu đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 85 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Thứ sáu, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; đẩy mạnh, phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tạo đột phá trong thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại". Nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm, phấn dấu đạt thành tích cao tại SEA Games 30, Para Games 10 tại Philippines, vòng loại Olympic, Paralympic 2020 và các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện các văn bản, đề án về công tác gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng phê duyệt; thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020. Vận hành trang thông tin điện tử về Phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" và nhiệm vụ về bình đẳng giới, công tác trẻ em, người cao tuổi trong gia đình.

Thứ tám, phát động phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động đề xuất, hướng dẫn, phát hiện đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua của ngành. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các đơn vị thuộc Bộ để thi đua thực sự là góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận dộng viên, học sinh, sinh viên và người lao động trong toàn Ngành hưởng ứng tổ chức, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2019./.

Hà An- ảnh Nam Nguyễn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×