Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL lấy ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

08/04/2019 | 16:23

Bộ VHTTDL hiện đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành rà soát hiệu lực thi hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ,bãi bỏ văn bản theo thẩm quyền và xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự thảo Thông tư gồm 04 điều, trong đó bãi bỏ toàn bộ 12 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ một phần nội dung của 02 văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến góp ý trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày 04/04/2019 đến ngày 04/06/2019. 

Xem toàn văn dự thảo Thông tư tại đây

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×