Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

23/01/2021 | 14:20

Ngày 22/1/2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 279/KH-BVHTTDL về Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Theo đó, trong năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ VHTTDL tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Kế hoạch nêu rõ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lí kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng phải bám sát chỉ đạo của Bộ VHTTDL tại Kế hoạch này, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 - Ảnh 1.

Hình minh họa: Tạp chí Tuyên giáo

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhất là trong quản lý tài chính, sử dụng tài sản công, công tác đấu thầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Ban hành và công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ; triển khai thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm đảm bảo liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm túc các quy định về tặng quà và nhận quà tặng; thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

Về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, kế hoạch nêu, triển khai thực hiện Quyết định số 1922/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2019 Quy định Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; xây dựng và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan, đơn vị; thực hiện và công khai kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch cũng nêu rõ phải đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập khi có các căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng

Về công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, Kế hoạch yêu cầu, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra ít nhất một lần trong năm 2021.

Công tác thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lí kịp thời các vi phạm pháp luật (nếu có); kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lí và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác xử lí sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra cần phải được chỉ đạo xử lí nghiêm, kịp thời theo quy định pháp luật.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lí nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chủ động, trực tiếp giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại cơ sở theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm không để đơn thư vượt cấp.

Kế hoạch cũng nêu phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lí các tập thể và cá nhân thực hiện chưa nghiêm.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trên cơ sở Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ, xây dựng và ban hành Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình chậm nhất vào ngày 15/02/2021 và gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Quý 1, 06 tháng, 09 tháng, báo cáo năm về công tác phòng, chống tham nhũng và gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và Thanh tra Chính phủ. Nội dung báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện theo Mẫu báo cáo số 03 và Biểu mẫu phụ lục số liệu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao các nhiệm vụ cụ thể tại các Chương trình, Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ VHTTDL, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao lồng ghép cùng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng định kì./.

T. Linh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×