Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bình Thuận :“Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình”

12/06/2018 | 08:30

Nhằm tôn vinh, phát huy vai trò của gia đình, tỉnh Bình Thuận đã lấy chủ đề của Năm Gia đình Việt Nam năm 2018 là “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình”.

 Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Công tác gia đình luôn được quan tâm đẩy mạnh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Đúng vậy, gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, hiếu nghĩa, thuỷ chung, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách…, đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Qua các thời kỳ, cấu trúc và quan hệ trong gia đình có thay đổi, nhưng những chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình; khẳng định vai trò to lớn của gia đình là tế bào của xã hội với mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí Thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua công tác gia đình luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh Bình Thuận quán triệt sâu sắc quan điểm: Đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững, bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình.

Các địa phương trong toàn tỉnh đã bám sát tiêu chuẩn gia đình văn hoá để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, tạo nên sự chuyển biến về nhận thức sâu sắc trong cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đáp ứng tiến trình công nghiệp hoa, hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập và phát triển. Các đoàn thể thường xuyên lồng ghép phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các nội dung thi đua trên địa bàn. Các gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên chăm lo xây dựng gia đình hoà thuận; đoàn kết tương trợ trong cộng đồng; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương.

Hàng năm tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6.Ảnh: dulichbinhthuan.

Xây nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình Việt Nam với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, làm nổi bật chủ đề công tác gia đình năm 2018 “Xây nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” và “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2018, đồng thời gắn với nội dung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác gia đình theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động mọi người tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình; huy động mọi nguồn lực xã hội trong hoạt động công tác gia đình nhằm góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Bố trí nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và các Đề án, Chương trình về lĩnh vực công tác gia đình đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020; các chương trình phối hợp thực hiện về công tác gia đình giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các sở, ban, ngành liên quan.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở. Triển khai thực hiện việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Luật Phòng, chống bạo.

Năm 2018, Bình Thuận phấn đấu 60,5% xã, phường, thị trấn có Ban Chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. 11,8% thôn, khu phố có Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Ảnh: dulichbinhthuan

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên, tỉnh cũng đề ra các giải pháp Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn bản có liên quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến toàn thể cán bộ, công chức và mọi người dân nhằm góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh về công tác gia đình; đưa các nhiệm vụ, chỉ tiêu về gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; củng cố, kiện toàn và thường xuyên nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo công tác gia đình ở các cấp.

Đề cao tính chủ động và trách nhiệm tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác và việc hỗ trợ, xây dựng, phát triển gia đình, thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, đoàn thể, địa phương. Đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động công tác gia đình ở các cấp; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn kinh phí của các chương trình, đề án, kế hoạch đang triển khai trên địa bàn; huy động tối đa nguồn lực của tỉnh, huyện, xã để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch hàng năm và những năm tiếp theo có hiệu quả, thiết thực.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tạo ra nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để gia đình phát triển, đồng thời cũng đặt gia đình và công tác xây dựng gia đình trước nhiều thách thức. Gia đình truyền thống Việt Nam cần phải hòa nhập vào xu thế hiện đại nhưng vẫn phải giữ được sắc thái, giá trị riêng; kế thừa và tiếp thu có chọn lọc, góp phần hình thành nên nhân cách con người Việt Nam hoàn thiện và đúng chuẩn.

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×