Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bình Dương: Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

09/05/2018 | 08:31

UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới; tiến tới dần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Mục tiêu tổng quát được đặt ra là tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới.

Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% học sinh các cấp, sinh viên người dân tộc thiểu số được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới; 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở cấp huyện, cấp xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới; 30-50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Đề án được triển khai đến các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó tập trung vào đối tượng đồng bào các dân tộc thiểu số, người có uy tín, cán bộ ấp, khu phố và các tổ chức đoàn thể ở ấp, khu phố; cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Hằng Đinh

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×