Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

28/12/2023 | 07:45

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 4026/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo đó, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên… trong toàn Ngành; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm pháp luật; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; đổi mới, đảm bảo công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép các nguồn lực phù hợp với thực tế của địa bàn, đối tượng.

Ngoài ra, việc triển khai Kế hoạch cũng góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung PBGDPL trọng tâm bao gồm:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Hiến pháp 2013, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW. Trong đó tập trung PBGDPL các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 27- NQ/TW, Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023-2025); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ban hành theo Quyết định số 1760/QĐ-BVHTTDL ngày 07/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tăng cường nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Tiếp tục triển khai các Đề án của Thủ tướng Chính phủ: Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" (ban hành theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022); Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" (ban hành theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022); Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" (ban hành theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022) bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và triển khai có hiệu quả Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026";

Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch như: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "xã, phường, thị trấn tiêu biểu", các Nghị định quy định chi tiết Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…;

PBGDPL gắn với việc tiếp tục tổ chức thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, tuyên truyền các chính sách mới, quy định của Nhà nước được dư luận xã hội quan tâm, định hướng dư luận xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật; thực hiện PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số; tăng cường truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo;

Phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật mới ban hành, các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

>>>Xem chi tiết văn bản tại đây.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×