Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

25/10/2018 | 09:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó danh sách gồm: Thông tư liên Bộ số 1314-TTLB/XD-VH ngày 23/7/1991 của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch quy định quyền tác giả của tác phẩm kiến trúc.

Quyết định số 2262/1998/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/1998 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành giá thiết kế phí công trình nghệ thuật.

Thông tư liên tịch số 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Xây dựng ngày 24/01/2003 hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc.

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTTDL-BYT-BNN-BXD ngày 27/2/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.

Quyết định số 80/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạn thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL ngày 04/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, còn bãi bỏ một phần nội dung trong một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Khoản 1; nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất, thứ ba, thứ tư và thứ năm khoản 2 Điều 1 Quyết định số 24/2000/QĐ-BVHTT ngày 28/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về thời hạn một số loại giấy phép.

Điều 13 Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Điểm c khoản 1 Điều 6; Điểm h khoản 1 Điều 10 và Mục 3 Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2018.

Lan Anh

.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×