Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bắc Giang: Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019

11/01/2019 | 13:30

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã ban hành văn bản số 41/SVHTTDL-QLDSVH về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Bắc Giang: Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: baobacgiang.com.vn)

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tập trung tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, xã hội thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 5/1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương. Chỉ đạo, tổ chức các lễ hội đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội. Không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…

Chỉ đạo các địa phương, cơ sở tổ chức lễ hội phải xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội, nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trên hệ thống loa phát thanh, bảng, biển,…quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch;…

Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định khu vực vui chơi giải trí và khu vực tổ chức các hoạt động dịch vụ, bảo đảm không lấn chiếm khuôn viên di tích; treo, đặt bảng, biển hướng dẫn ở vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin của người tham gia lễ hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác lễ hội; tuyên truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống trong hoạt động lễ hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính,…/.


Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×