Đồng chí Trịnh Thị Thủy

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             

             

          Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy

 

Họ và tên: TRỊNH THỊ THỦY
Chức vụ hiện nay:- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                    

Lĩnh vực phụ trách:              

Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: 

- Văn hóa cơ sở 

- Văn hóa dân tộc 

- Gia đình 

- Thanh tra 

- Thư viện 

- Thi đua, khen thưởng 

- Truyền thông

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau: 13 đơn vị (06 đơn vị tham mưu QLNN, 03 báo-tạp chí, 02 trường đại học, 01 đơn vị sự nghiệp, 01 Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ). 

- Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước: 

+ Cục Văn hóa cơ sở 

+ Vụ Văn hóa dân tộc 

+ Vụ Gia đình 

+ Vụ Thư viện 

+ Thanh tra Bộ 

+ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

+ Báo Văn hóa 

+ Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 

+ Báo Điện tử Tổ quốc 

+ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

+ Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Thư viện Quốc gia Việt Nam 

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ

Khối địa phương

Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Điện thoại: (84-24).39438231
Email: 
Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×