Đồng chí Trịnh Thị Thủy

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             

             

          Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy

 

Họ và tên: TRỊNH THỊ THỦY
Chức vụ hiện nay:- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                    

Lĩnh vực phụ trách:              

- Thanh tra;

- Thi đua, khen thưởng;

- Văn hóa cơ sở;

- Văn hóa dân tộc;

- Pháp chế;

- Thư viện;

- Gia đình.

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Thanh tra Bộ;

- Cục Văn hóa cơ sở;

- Vụ Văn hóa dân tộc;

- Vụ Gia đình;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Thư viện;

- Báo Văn hóa;

- Tạp chí Văn hóa, nghệ thuật; 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam;

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ.

Khối địa phương Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên
Điện thoại: (84-24).39438231
Email: 
Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×