Đồng chí Tạ Quang Đông

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đồng chí Tạ Quang Đông   - Ảnh 1.

Họ và tên:

TẠ QUANG ĐÔNG

Chức vụ hiện nay:

- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực phụ trách:

- Nghệ thuật biểu diễn;

- Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển Lãm;

- Điện ảnh;

- Đào tạo;

- Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Quản lý Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn;

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triễn lãm;

- Cục Điện ảnh;

- Vụ Đào tạo;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật;

- Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

- Khối các đơn vị nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh;

- Khối các đơn vị nghiên cứu khoa học;

- Khối các đơn vị đào tạo;

Khối địa phương

- Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ.

Điện thoại:

 (84-24) 39438231

Email:

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×