Đồng chí Lê Quang Tùng

ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII, ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                                  

 

  

Họ và tên:  LÊ QUANG TÙNG
Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
- Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                                                   
Lĩnh vực phụ trách: - Du lịch;
- Bản quyền tác giả;
- Công nghiệp văn hóa;
- Đổi mới và phát triển doanh nghiệp;
- Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch;
- Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
- Hội nhập quốc tế về kinh tế.
Đơn vị trực tiếp phụ trách: - Tổng cục Du lịch;
- Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
- Cục Bản quyền tác giả;
- Các doanh nghiệp.
Khối địa phương - Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ.
Điện thoại:  (84-24) 39438231
Email:  
Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×