Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    

                

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ảnh 1.


Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG
Chức vụ hiện nay:- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch                                    

Lĩnh vực phụ trách:              

- Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch;

- Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

- Tổ chức cán bộ;

- Kế hoạch, Tài chính;

- Đối ngoại;

- Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Cục Hợp tác quốc tế;

- Các Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong nước và ngoài nước thuộc Bộ;

- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Khối địa phương Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-24).39438231
Email: 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×