Đồng chí Lê Khánh Hải

PHÓ BÍ THƯ BAN CÁN SỰ, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BỘ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH         
           

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

 

Họ và tên:  LÊ KHÁNH HẢI
Chức vụ hiện nay:                                                 - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực phụ trách: - Thể dục thể thao;
- Thanh tra;
- Văn phòng;
- Thi đua, khen thưởng;
- Cải cách hành chính;
- Đảng, Đoàn thể;
- Quốc phòng - An ninh của Bộ.
Đơn vị trực tiếp phụ trách:

- Tổng cục Thể dục thể thao;

- Thanh tra Bộ;

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng;

- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

Khối địa phương  Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung.
Điện thoại:  (84-24) 3.944.7062
Email:  lekhanhhai@chinhphu.vn
Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×